فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

48- اشتباه موضوع

عبدالرحمن بن حجاج می گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم از گروهی که به واسطه خراب شدن خانه یا غرق شدن کشتی هلاک شده و روشن نیست که کدام یک از آنان قبل از دیگری مرده، ارث آنان چگونه است؟ امام صادق علیه السلام فرمود: همه آنان از یکدیگر ارث می برند، و فرمود: این حکم در کتاب علی - علیه السلام - نوشته شده است (112).

49- شرط باطل

مردی با غلام خود قرارداد کتابت بست و شرط نمود که میراث غلام برای او باشد. حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: این شرط باطل است. و آنگاه به مولای غلام فرمود:شرط خدا پیش از شرط توست (113).

50- مخالفت با شرط

مولایی با غلام خود قرارداد کتابت بست به شرط این که غلام قیمت خود را در ضمن اقساط معینی در هر سال به مولایش پرداخت نموده آزاد شود. غلام بهای خود را یکجا به مولا تسلیم نمود، مولایش نپذیرفت، غلام نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده و قصه خویش را عرضه داشت.
علی - علیه السلام - مولای غلام را طلبیده به او گفت: چرا تمام قیمت را از غلام نمی گیری؟
مولا گفت: من تنها به همان ترتیبی که با او شرط کرده ام پول را می گیرم.
آن حضرت (ع) به مولا فرمود: چون با او شرط کرده ای چنین حقی داری (114).