فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

46- مستحقین دیه مقتول

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: دیه مقتول بر تمام ورثه به غیر از برادران و خواهران مادری تقسیم می شود (110).

47- میراث بردن مرد از زن

مردی و زنی در اثر بیماری طاعون در یک بستر هلاک شدند و دست و پای مرد روی زن افتاده بود. علی - علیه السلام - میراث زن را به ورثه مرد داد و فرمود: مرد بعد از زن مرده است (111).
مولف: ممکن است این خبر حمل شود به این که آن حضرت در این قضیه بر طبق یقین خود عمل نموده و یا این که در چنین مواردی به مجرد مظنه و وجود قرائن اکتفا می شود؛ و احتمال دوم اقرب است؛ زیرا در روایت وارد شده که دست و پای مردی بر روی زن قرار داشته و این قرینه ای است که مرد بعد اززن مرده است.(مولف)

48- اشتباه موضوع

عبدالرحمن بن حجاج می گوید: از امام جعفر صادق علیه السلام پرسیدم از گروهی که به واسطه خراب شدن خانه یا غرق شدن کشتی هلاک شده و روشن نیست که کدام یک از آنان قبل از دیگری مرده، ارث آنان چگونه است؟ امام صادق علیه السلام فرمود: همه آنان از یکدیگر ارث می برند، و فرمود: این حکم در کتاب علی - علیه السلام - نوشته شده است (112).