فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

42- پیشرو حاجیان

حضرت امیر، گواهی پیشرو حاجیان را نمی پذیرفت (106).

43- گواهی دزد توبه کار

مردی که یک دست و یک پایش در اثر دزدی قطع شده بود و دانستند که توبه کرده است، نزد امیرالمومنین - علیه السلام - بر انجام واقعه ای گواهی داد، آن حضرت گواهیش را پذیرفت (107).

44- علی (ع) بر خلاف تو حکم کرده!

ابن ابی لیلی در مسجد قضاوت می کرد، از او پرسیدند؛ مردی اراضی خود را در مدتی غیر معین به شخصی واگذار نموده و به همان حال مرده است.
ابن ابی لیلی گفت: چون مدتش را معین نکرده زمین و منافعش به همان شخص اختصاص دارد و به ورثه مالک منتقل نمی شود. اتفاقا محمد بن قیس در آنجا حضور داشت، پس به ابن ابی لیلی گفت: اما علی بن ابیطالب در همین مسجد برخلاف تو حکم کرده است.
ابن ابی لیلی گفت: از کجا می دانی؟
گفت: از امام محمد باقر - علیه السلام - شنیدم که فرمود: علی زمین هایی را که بر غیر ورثه حبس شده بود به ورثه رد می کرد (108).