فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

39- چشم می بیند و دست می گیرد

مردی پرنده ای را دنبال کرده تا این که بر درختی افتاد و مرد دیگری آن را بگرفت. امیرالمومنین - علیه السلام - درباره آنان فرمود: چشم می بیند و دست می گیرد(102). و نیز فرمود: پرنده هرگاه قادر بر پرواز شود صید است و برای هر کس که او را بگیرد حلال می باشد(103)

40- انتقال وصیت

مردی شخص غایبی را وصی خود کرد، اتفاقا وصی قبل از موصی درگذشت امیرالمومنین فرمود: وصیت به ورثه وصی منتقل می شود (104).

41- اشتباه در تعیین دزد

دو نفر نزد حضرت امیر - علیه السلام - به دزدی مردی گواهی دادند، آن حضرت طبق گواهی ایشان دست آن مرد را قطع کرد، پس از مدتی باز همان دو شاهد شخص دیگری را نزد آن حضرت آورده و گفتند: این دزد است و ما در تعیین مرد اول اشتباه کرده بودیم. امام - علیه السلام - گواهی آنان را نپذیرفت و فرمود: نصف دیه را نیز به مرد اول غرامت دهند (105).