فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

38- آزادی اول فرزند

امیرالمومنین - علیه السلام - درباره مردی که با ولیده دیگری ازدواج نموده و مالکش گفته بود که اول فرزندی که بزاید آزاد باشد، و زن، دوقلو زاییده بود، فرمود: هر دو را آزاد کن (101)

39- چشم می بیند و دست می گیرد

مردی پرنده ای را دنبال کرده تا این که بر درختی افتاد و مرد دیگری آن را بگرفت. امیرالمومنین - علیه السلام - درباره آنان فرمود: چشم می بیند و دست می گیرد(102). و نیز فرمود: پرنده هرگاه قادر بر پرواز شود صید است و برای هر کس که او را بگیرد حلال می باشد(103)

40- انتقال وصیت

مردی شخص غایبی را وصی خود کرد، اتفاقا وصی قبل از موصی درگذشت امیرالمومنین فرمود: وصیت به ورثه وصی منتقل می شود (104).