فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

34- حبس با شکنجه

حضرت امیر - علیه السلام - برای مردی که سوگند یاد می کرد با زن خود همبستر نشود و او را هم طلاق نمی داد اتاقی از نی می ساخت و او را در آنجا زندانی می کرد. و تنها 4/1 خوراکش را به او می داد تا زنش را طلاق دهد (96)

35- شرط صحت ایلاء

از امیرالمومنین - علیه السلام - از حکم مردی که قبل از دخول با زن خود سوگند یاد می کرد که با او همبستر نشود، پرسش نمودند؛ فرمود: سوگند بر ترک جماع قبل از دخول، اثری ندارد (97)

36- قرارداد مکاتبه

مردی که با کنیز خود قرارداد مکاتبه بسته بود، با وی همبستر شده و کنیز آبستن گردید، حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: مرد باید مهرالمثل زن را به او بپردازد و کنیز با دستمزدش بقیه قیمت خود را به مولایش می دهد و آزاد می شود و اگر نتوانست حکم ام ولد (98) را دارد (99).