فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

29- زنت را تنبیه کن

مردی نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده گفت: یا امیرالمومنین! زنم مقداری از شیرش را دوشیده و آن را به کنیزم خورانیده است. آن حضرت - علیه السلام - به وی فرمود: زنت را تادیب کن و کنیزت را نگهداری نما(91)

30- نتیجه اسلام زنی مجوسی

زنی مجوسی قبل از آن که شوهرش با او همبستر شود مسلمان شد امیرالمومنین - علیه السلام - به شوهرش فرمود: تو نیز اسلام بیاور، مرد نپذیرفت. آن حضرت - علیه السلام - فرمود: مرد باید نصف مهر زن را به او بپردازد و زن از او جدا می شود، و فرمود: اسلام زن سبب عزت و شرافت او گردید (92)

31- شرط مخالفت با سنت

زنی با پرداخت مبلغی پول به عنوان مهر با مردی ازدواج نمود به شرط این که اجازه جماع و طلاق با او باشد. حضرت امیرالمومنین فرمود: این زن با سنت خدا مخالفت کرده و متصدی حقی شده که اهلیت آن را ندارد، و آنگاه فرمود: سنت این است که شوهر نفقه زن را بدهد و اجازه جماع و طلاق هم با او باشد (93)