فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

27- حکم عنین

امیر المومنین - علیه السلام - فرمود: اگر مردی تنها یک بار با زنش مباشرت کند و سپس عنین شود، اختیار فسخ زن از بین می رود (88)

28- ازدواج با مادر زن

منصور بن حازم می گوید: در محضر امام صادق - علیه السلام - بودم که مردی نزد آن حضرت - علیه السلام - آمده پرسید: مردی با زنی ازدواج نموده و قبل از آنکه با او همبستر شود زن مرده است، آیا می تواند با مادرش ازدواج نماید؟
امام - علیه السلام - فرمود: شخصی از ما چنین کرده و مانعی در آن نیافته است؟ من عرضه داشتم فدایت شوم تنها افتخار شیعه به حکمی از علی علیه السلام است در این مساله که ابن مسعود آن را اجازه داده، پس به نزد علی - علیه السلام - آمده و حکم مسأله را از آن حضرت جویا شده. علی علیه السلام به او فرموده این حکم را از کجا گرفته ای؟ گفته از آیه قرآن: (( و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بهن؛ (89) و حرام شد برای شما دختران زن که در دامن شما تربیت شده اند اگر با زن مباشرت کرده باشید.
پس علی - علیه السلام - به او فرموده: حرمت ازدواج با ربائب در آیه مقید به دخول است ولیکن آیه حرمت ازدواج با مادر زن: وامهات نسائکم؛ و حرام شد بر شما مادر زن، مطلق است و مقید به دخول با دختران آنان نمی باشد.
در این موقع امام صادق - علیه السلام - به سائل رو کرده و فرمود: آیا شنیدی آنچه را که این شخص از علی - علیه السلام - نقل کرد(90)

29- زنت را تنبیه کن

مردی نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده گفت: یا امیرالمومنین! زنم مقداری از شیرش را دوشیده و آن را به کنیزم خورانیده است. آن حضرت - علیه السلام - به وی فرمود: زنت را تادیب کن و کنیزت را نگهداری نما(91)