فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

22- ماهی در شکم ماهی دیگر

از امیر المومنین - علیه السلام - پرسیدند، اگر در شکم ماهی دیگری دیده شود حکم آن چیست؟
فرمود: هر دو را بخور (83)

23- پاک کردن حیوان نجاست خوار

امیر المومنین - علیه السلام - درباره پاک شدن حیوان حلال گوشتی که نجاستخوار شده، فرمود: مرغ نجاستخوار سه روز، مرغابی پنج روز، گوسفند ده روز، گاو بیست روز و شتر چهل روز باید غذای پاک بخورند و اگر پیش از این مدت آنها را ذبح کنند گوشتشان حرام است (84)

24- کشتن سریع

گروهی گاو سرکشی را با شمشیر کشته و در همان حال نام خدا را بر زبان جای کرده، نزد امیر المومنین - علیه السلام - آمده و از حکم گوشت آن پرسش نمود
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: این هم یک نوع کشتن سریع تند است و گوشتش حلال می باشد (85)