فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

17- تطهیر گوسفندی که از شیر خوک خورده

از امیرالمومنین - علیه السلام - از حکم گوسفندی که با شیر خوک تغذی کرده پرسش نمودند؛ فرمود: اگر از شیرخوراگی گذشته باید چند روز متوالی از او نگهداری نموده به او علف و هسته خرما و نان بخورانید، و اگر شیرخواره است باید در مدت هفت روز پی در پی بر پستان گوسفند انداخته شود (78).

18- نذر مشکل

از حضرت امیر - علیه السلام - پرسیدند؛ مردی نذر کرده با پای پیاده خانه خدا را زیارت کند، در بین راه رودخانه ای رسیده که لازم است با کشتی از آن عبور کند تکلیفش چیست؟
امام - علیه السلام - فرمود: در کشتی سرپا می ایستد تا از آب عبور کند (79).

19- تکرار بر مستمندان

حضرت امیر - علیه السلام - فرمود: اگر برای پرداخت کفاره بیش از یک یا دو فقیر یافت نشود باید مدهای طعام را چند روز بر آنان تکرار نموده تا به ده مد برسد (80).