فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

8- تاخیر حد

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: اجرای حد بر چهار دسته از زنان تا وقت معینی تاخیر می شود؛ از زن مستحاضه، حائض و نفساء تا پاک شوند و از زن آبستن تا فرزندش را بزاید (68).

9- تادیب

مردی را که مرد دیگر را در رختخوابش دیده بودند نزد حضرت امیر - علیه السلام - آوردند، آن حضرت - علیه السلام - دستور داد او را در مدفوعش آلوده سازند (69).
حسین بن خالد می گوید: از امیرالمومنین - علیه السلام - پرسیدم از حکم کسی که مرتکب زنای محصنه شده و در موقع سنگسار شدن فرار نموده آیا بازگردانده می شود یا نه؟
آن حضرت - علیه السلام - فرمود: در یک صورت بازگردانده می شود و در صورت دیگر نه، اگر سبب حد زدنش اقرار خودش بوده او را بر نمی گردانند، و اگر بینه بوده و خودش انکار می کرده او را برگردانده و حد کاملی به او می زنند.
سپس فرمود: این تفصیلی است که رسول خدا - صلی الله علیه و آله - آن را فرموده، در هنگامی که ماعز بن مالک نزد آن حضرت به زنای خود اعتراف نموده و در موقع اجرای حد فرار کرد، پس زبیر بن عوام ساق شتری به طرف او پرتاب نموده او را به زمین افکند و مردم دورش را گرفته و او را کشتند، و آنگاه پیامبر - صلی الله علیه و آله - را از قضیه خبر دادند. آن حضرت فرمود: چرا ماعز را به حال خود نگذاشتید؟ زیرا او خودش به گناهش اعتراف کرده بود و در این صورت اگر فرار کند باز خواهد آمد و سپس فرمود: اما اگر علی - علیه السلام - نزد شما بود هرگز گمراه نمی شدید و خونبهای او را از بیت المال به اولیایش داد (70).

10- آزمایش ادعا

زنی ادعا کرد که در یک ماه سه بار عادت شده است، امیرالمومنین علیه السلام فرمود: از آشنایان محرمش بپرسند آیا در ماههای گذشته نیز چنین بوده یا نه؟ و چنانچه بر آن گواهی دادند ادعایش پذیرفته می شود وگرنه دروغ گفته است (71).