فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

5- وصیت به ثلث

مردی که به ثلث، وصیت کرده بود بطور خطا کشته شد. امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: 3/1 خونبهایش نیز جزء وصیتش می باشد(65)

6- دیه فرزند به عهده توست!

از زنی بدکار نزد عمر گزارش دادند، عمر ابتداء او را تهدید نموده آنگاه احضارش کرد. زن سخت بهراسید و از شدت فزع او را درد زاییدن عارض شده به خانه ای پناه برد و پسری از او متولد گردید نوزاد پیوسته گریه می کرد تا این که درگذشت، عمر از شنیدن این خبر بسیار ناراحت گردید، ترسی فوق العاده به او دست داد، گروهی از مجلسیان او را دلداری داده و گفتند: ای خلیفه! چیزی بر تو نیست. عمر گفت: بروید و مسأله را از علی علیه السلام بپرسید، و چون پرسیدند حضرت - علیه السلام - به آنان فرمود: اگر اجتهاد کرده این حکم را به او گفته اید به حق نرسیده اید، و اگر بدون تامل گفته اید باز هم خطا کرده اید. و آنگاه به عمر فرمود: دیه فرزندت بر عهده ات می باشد(66)

7- تخییر در حق

مردی چشم شخص یک چشمی را کور کرد، حضرت امیر - علیه السلام - مجنی علیه را بین دو حق مخیر ساخت؛ 1- کور کردن یک چشم جانی با گرفتن دیه یک چشم.
2- گرفتن یک دیه کامل و عفو از قصاص (67).