فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

9- مفهوم سخن

مردی و زنی را نزد عمر آوردند، مرد به زن گفته بود: زناکار! زن نیز به او گفته بود تو از من زناکارتری. عمر دستور داد هر دو را تازیانه زنند. اتفاقا امیرالمومنین - علیه السلام - در آنجا حضور داشت فرمود: شتاب مکنید، زن مستحق دو حد است و بر مرد حدی نیست، سزای زن دو حد است؛ زیرا اولا: به آن مرد تهمت زده و مستوجب حد افترا شده است. و ثانیا: به زنای خود اقرار کرده که به مرد می گوید: تو از من زناکارتری؛ یعنی، من هم زناکارم ولی کمتر، و از این جهت مستحق حد زنا هم گردیده است. و آنگاه فرمود: از ناحیه دوم حد کاملی به او زده نمی شود (56).
فصل نهم
قضایایی که احکام متعدد داشته و کوته فکران بیش از یک حکم نفهمیده اند.

1- کیفر لواط شده

مرد لواط شده ای را نزد عمر آوردند، عمر تصمیم گرفت او را تازیانه زند و از گواهان پرسید، آیا شما دیدید با او لواط شد؟ گفتند: آری. عمر در حکم آن درمانده گردید، از امیرالمومنین علیه السلام پرسش نمود.
علی - علیه السلام - لواط کننده را خواست ولی او را ندید، آنگاه فرمود: باید گردنش زده شود، گردنش را زدند.
عمر گفت: او را بردارید.
امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: یک عقوبت دیگر او مانده.
عمر گفت: آن چیست؟
امام - علیه السلام - فرمود: یک بسته هیزم بخواه و او را در وسط آن قرار ده به آتش بسوزان!
و در روایتی دیگر آن حضرت - علیه السلام - می فرمود: اگر مجرمی استحقاق دوبار سنگساری را داشت هر آینه لواط کار دوبار سنگسار می شد(57).

2- کیفر میگساری در ماه رمضان

نجاشی شاعر، در روز ماه رمضان شراب نوشیده او را نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آوردند، آن حضرت - علیه السلام - هشتاد تازیانه به او زد، شب او را بازداشت نموده بامدادان نیز او را طلبیده بیست تازیانه دیگر زد.
نجاشی گفت: یا امیرالمومنین! آن هشتاد تازیانه که به من زدی کیفر شراب نوشیدنم بود، ولی سبب این بیست تازیانه دوم را نفهمیدم؟!
حضرت - علیه السلام - فرمود: بخاطر بی حرمتی و بی اعتنایی تو بود نسبت به ماه رمضان (58).
فصل دهم
احکام قضایای مشتبه