فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

5- اهمیت بیت المال

دو غلام که یکی از بیت المال و دیگری از مردی بود، از اموال بیت المال دزید کردند، امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: بر غلام بیت المال حدی نیست؛ زیرا بعضی از مال خدا بعض دیگرش را خورده و آن دیگر را پیش خوانده دستش را قطع کرد سپس فرمود: به او گوشت و روغن بخورانند تا زخمش خوب شود (41).

6- زندانی کردن دزد

دزدی را نزد عمر آوردند، عمر یک دستش را قطع کرد، بار دیگر دزدی نموده او را نزد عمر آوردند، یک پایش را قطع کرد؛ بار سوم نیز عمر خواست دست دیگرش را قطع کند، امیرالمومنین - علیه السلام - به وی فرمود: چنین نکن؛ زیرا یک دست و یک پایش را بریده ای ولیکن او را زندانی کن (42).

7- عفو از حد

مردی نزد امیرالمومنین - علیه السلام - آمده و به دزدی خود اعتراف نمود. امام - علیه السلام - به وی فرمود: آیا چیزی از قرآن می دانی؟
گفت: آری، سوره بقره را می دانم.
فرمود: دستت را در عوض آن سوره به تو بخشیدم.
اشعث گفت: آیا حدی از حدود خدا را تعطیل می کنی؟
علی - علیه السلام - به وی فرمود: تو از احکام خدا چه می دانی؟ و آنگاه فرمود: اگر مثبت حد، گواه و شاهد باشد امام نمی تواند از آن درگذرد، ولی اگر مثبت حد، اقرار خود جانی باشد امام اختیار دارد می تواند او را عفو کند و یا به او حد بزند (43).