فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

7- تقسیم به نسبت شهود

دو مرد هر کدام مدعی مالکیت اسبی بود، یکی از آنان دو شاهد داشت و دیگری پنج شاهد. امیرالمومنین - علیه السلام - دو قسمت آن را برای نفر اول و پنج قسمت آن را برای نفر دوم قرار داد (33).
فصل ششم
قضایایی که ظاهر قضیه با واقع مختلف بوده است

1- زنی حیله گر

زنی شب هنگام، خویشتن را شبیه کنیز مردی ساخت، مرد به خیال این که کنیز اوست با وی همبستر شد، ماجرا نزد عمر طرح گردید، عمر قضیه را بر حضرت امیرالمومنین علیه السلام عرضه داشت. آن حضرت فرمود: مرد را در پنهانی حد بزن و زن را آشکارا (34). مولف: این خبر حمل شده به این که آن حضرت می دانسته که مرد از واقع قضیه آگاه بوده و بطور دروغ پنهان کرده است.

2- مردم آزاری

مردی به دیگر گفت: در خواب با مادرت محتلم شده ام، مرد بر آشفته او را نزد امیرالمومنین - علیه السلام - برده و گفت: این مرد به من ناروا می گوید.
آن حضرت فرمود: چه گفته است؟
گفت: می گوید: با مادرم محتلم شده است.
حضرت علی - علیه السلام - به وی فرمود: تو اگر می خواهی او را عادلانه جزا دهی وی را برایت در آفتاب نگه می دارم سایه اش را تازیانه بزن؛ زیرا خواب مانند سایه است. ولی او را تازیانه می زنیم تا دگربار، مسلمانی را آزار ندهد (35).
فصل هفتم
قضایایی که دارای احکام متعدد بوده و در ظاهر یک حکم توهم شده است