فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

177

احمد بن عیسی

ابن عبدالله بن محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب

مولف گوید: و در جنگهایی که میان علویان و جعفریان اتفاق افتاد نیز جمع کثیری از هر دو دسته به قتل رسیدند که به احصا و شماره در نیایند و ما در اینجا نام عده ای از آنها را که به دست ما رسیده است برای شما بیان می داریم: و از آن جمله بودند:

178