فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

ادریس بن علی

ابن حسن بن محمد بن عبدالحرمن بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن
او را کنیز مردی عمری در مدینه به قتل رسانید.

176

سلیمان بن علی

ابن قاسم بن محمد بن یوسف
که او را برادرش محمد بن علی بن قاسم به قتل رسانید، و کشته اش را در طبرستان یافتند. و برخی گفته اند: حسن بن ابی طاهر او را کشت.