فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

174

فرزندی از داود بن ابراهیم

ابن عبدالله بن حسن بن ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسین بن علی
او را ادریس بن موسی به قتل رسانید.

175