فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

169

حسین - کوکبی

ابن احمد بن محمد بن اسماعیل بن محمد - ارقط - بن عبدالله بن علی بن الحسین
مادرش دختر جعفر بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین است. وی را حسن بن زید - که شنید قصد مخالفت با او دارد - به قتل رسانید. و جریان این بود که شنید او و:

170