فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

ایوب بن قاسم

ابن حسن بن محمد بن عبدالرحمن بن قاسم بن حسن بن زید بن حسن بن علی
وی در بلاد نوبه به قتل رسید.

168

جعفر بن علی

ابن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی
وی در جنگی که میان محمد بن زید علوی و مردم نیشابور اتفاق افتاد بر دروازه آن شهر به قتل رسید.