فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

166

داود بن محمد

ابن عبدالله بن عبیدالله بن حسن بن عبدالله بن عباس بن علی بن ابیطالب
وی را ادریس بن موسی بن عبدالله بن موسی در ینبع کشت.

167