فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

زید بن عیسی

ابن عبدالله بن (ابی) مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابیطالب
که این دو نیز با عبدالله بن عبدالحمید در جنگی که میان او و پادشان نوبه اتفاق افتاد به قتل رسیدند .

162

علی بن محمد

ابن عبدالله (بن علی) بن محمد بن حمزة بن اسحاق بن علی بن عبدالله بن جعفر
و او را مردی از قبیله بن ثعلبه در معدن النخله به قتل رسانید.