فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

161

زید بن عیسی

ابن عبدالله بن (ابی) مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابیطالب
که این دو نیز با عبدالله بن عبدالحمید در جنگی که میان او و پادشان نوبه اتفاق افتاد به قتل رسیدند .

162