فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

احمد بن حسن

ابن علی بن ابراهیم بن عمر بن محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب و

161

زید بن عیسی

ابن عبدالله بن (ابی) مسلم بن عبدالله بن محمد بن عقیل بن ابیطالب
که این دو نیز با عبدالله بن عبدالحمید در جنگی که میان او و پادشان نوبه اتفاق افتاد به قتل رسیدند .