فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

حسین بن حسین

ابن محمد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن علی
که این هر دو در وقتی که از لشکر عبدالله بن عبدالحمید عمری که بر نواحی بجه مسلط شده بود باز می گشتند به قتل رسیدند .

160

احمد بن حسن

ابن علی بن ابراهیم بن عمر بن محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب و