فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

حسین بن علی

ابن محمد بن علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین
او را قومی به نام صفاریه (صفاریان) در شهر تفلیس به قتل رساندند.

155

محمد بن احمد

ابن حسن بن علی بن ابراهیم بن حسن بن حسن بن علی
و او را ارامنه در شهر شمشاط به قتل رساندند.