فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

154

حسین بن علی

ابن محمد بن علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین
او را قومی به نام صفاریه (صفاریان) در شهر تفلیس به قتل رساندند.

155