فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

احمد بن قاسم

ابن محمد بن جعفر بن محمد بن علی بن علی بن حسین
و او را جمعی از مردمان بیچاره و غربتی در سه منزلی ری به قتل رساندند و این در وقتی بود که به خاطر دعوتی که مردم نساء و ابیورد از وی کرده بودند بدان سو می رفت.

154

حسین بن علی

ابن محمد بن علی بن اسماعیل بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین
او را قومی به نام صفاریه (صفاریان) در شهر تفلیس به قتل رساندند.