فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

علی بن موسی

ابن علی بن علی بن محمد بن عون بن محمد بن علی بن ابیطالب
مادرش زینب دختر حسین بن حسن افطس بوده. و او را در برخی از اطراف مدینه به قتل رساندند.

150

قاسم بن یعقوب

ابن جعفر بن ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب
او را زیاد بن سوار و به گفته برخی بنی سلیم و به گفته بعضی: بنی شیبان در جایی به نام عرق الظبیه به قتل رساندند.