فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

149

علی بن موسی

ابن علی بن علی بن محمد بن عون بن محمد بن علی بن ابیطالب
مادرش زینب دختر حسین بن حسن افطس بوده. و او را در برخی از اطراف مدینه به قتل رساندند.

150