فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

محمد بن احمد

ابن عبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی
مادرش فاطمه دختر محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن ابن علی علیه السلام است و او را غلامانش در فرع مسور (466)به قتل رساندند .

149

علی بن موسی

ابن علی بن علی بن محمد بن عون بن محمد بن علی بن ابیطالب
مادرش زینب دختر حسین بن حسن افطس بوده. و او را در برخی از اطراف مدینه به قتل رساندند.