فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

محمد بن عبدالله

ابن حسن بن علی بن جعفر بن محمد بن علی بن حسین بن علی
او را نیز قبیله طی در رویضات به وسیله تیری کشتند.

148

محمد بن احمد

ابن عبدالله بن موسی بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی
مادرش فاطمه دختر محمد بن ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم بن حسن بن حسن ابن علی علیه السلام است و او را غلامانش در فرع مسور (466)به قتل رساندند .