فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

146

قاسم بن زید

ابن حسن بن عیسی بن علی بن حسن بن علی
مادرش دختر قاسم بن عقیل بن عبدالله بن محمد بن عقیل است. و او را قبیله طی در جایی به نام معبال که ما بین وادی و ذی المروه است به قتل رساندند.

147