فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

145

علی بن علی

ابن عبدالرحمن بن قاسم بن زید بن حسن بن علی (بن علی)
او را بنو مالک که تیره ای از قبیله جهینه هستند در وسط أعیفر و ذی المروة (465)کشتند.

146