فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

حسن بن محمد

ابن عبدالله اشتر ابن محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی
که قبیله بنی نهبان که جزء قبایل طی بودند، او را در راه مکه به قتل رساندند.

144

عبدالله بن محمد

ابن سلیمان بن عبدالله بن حسن بن حسن
او را مردم سودان در قریه جار (464) به قتل رساندند.