فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

143

حسن بن محمد

ابن عبدالله اشتر ابن محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علی
که قبیله بنی نهبان که جزء قبایل طی بودند، او را در راه مکه به قتل رساندند.

144