فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

142

طاهر بن یحیی

ابن یحیی بن جعفر بن عبیدالله بن حسین بن علی
و او را چنان که برای ما نوشته اند امام مسجد مدینه به وسیله زهر به قتل رسانید. و او مردی بزرگوار و فاضل بوده که از پدرش و دیگران نقل کرده و اصحاب حدیث ما از وی حدیث نقل کرده اند.

و هنگامی که قرمطی - معروف به ابن حبانی - به کوفه رسید، در همان هنگام ورود بدان شهر مردی از فرزندان طباطبا را به قتل رسانید که نام و نسبش به ما نرسیده است.

و در ناحیه یمامه نیز گروهی از طالبین به نام بنی اخیضر به قتل رسیدند که نسب آنها به دست ما نرسیده (پس از آن بر آن نواحی مستولی شدند و کارشان بالا گرفت و این جریان در زمان قدرت قرامطه بود، و چون آن بلاد حصارهای محکمی داشت قرامطه نتوانستند آن حدود را از چنگ بنی اخیضر بیرون آوردند).

و محمد بن علی بن حمزه جمعی از کشتگان طالبین را به شرح زیر ذکر کرده که قتل آنها به دست خلیفه و سلطانی صورت نگرفته و مخصوص به زمان و تاریخی نبوده و من نیز به مان ترتیب آنها را نقل می کنم و اگر خطا و اشتباهی نیز در آنها باشد من خود را تبرئه می کنم و صحت و سقم آن را به عهده نمی گیرم. و آنها افراد زیر هستند.

143