فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

محمد بن حمزة

ابن عبیدالله بن عباس بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن علی بن ابیطالب
وی را محمد بن طغج (463) در باغی که داشت به قتل رسانید.
احمد بن محمد بن مسیب گوید:
محمد بن حمزه یکی از بزرگان بنی هاشم بوده، و هرگاه نام ابن طغج نزد او برده می شد حشمت امارت او را نگاه نمی داشت و او را مذمت می کرد، و هر گاه در مجلس او حاضر می شد بر او بزرگی می فروخت.
این طغج درصدد قتل او برآمد و غلام یکی از پیاده نظامان را گرفت و او را پنهان کرد و آنگاه به اطلاع صاحب آن غلام رسانید که غلامش در خانه محمد بن حمزه است و قدری مذمت او را نیز نزد آن مرد کرد، مرد مزبور از جماعتی از هم مسلکان خود استمداد کرد و هنگامی که محمد بن حمزه در باغی بود بر سر او ریختند و او را با کارد قطعه قطعه کردند و محمد بن حمزه تا پایان آن روز همچنان در باغ افتاده بود، و آنها از ترس آنکه مبادا زنده باشد و از جای برخیزد و درصدد آزار آنها برآید پی در پی می آمدند و شمشیر بر بدنش می زدند - رضی الله عنه.

زمان مقتدر:

از جمله مقتولین در زمان او:

140