فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

محمد بن علی

ابن ابراهیم بن محمد بن حسن بن جعفر بن عبیدالله بن حسین بن علی بن حسین ابن علی بن علی بن ابیطالب

137

علی بن محمد

ابن علی بن عبدالله بن جعفر بن عبدالله بن محمد بن علی بن ابیطالب
این دو را با قرمطی معروف به صاحب خال در دکه (461) به قتل رساندند، در صورتی که آنها با قرمطی خروج نکرده بودند و تهمتی بود که در این باره به آنها زده بود. به هر صورت آن دو را گرفتند و دست و پایشان را قطع کردند و سپس گردنشان را زدند.