فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

زمان مکتفی:

از جمله فرزندان ابوطالب که در زمان مکتفی به قتل رسیدند:

136

محمد بن علی

ابن ابراهیم بن محمد بن حسن بن جعفر بن عبیدالله بن حسین بن علی بن حسین ابن علی بن علی بن ابیطالب