فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

محمد بن زید

ابن محمد بن اسماعیل بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابیطالب
او به داعی معروف است، و همان کسی است که در طبرستان خروج کرد. و بدانجا استیلا یافت.
و اسماعیل بن احمد متغلب که حاکم خراسان بود، یکی از سرکردگان لشکر خود را به نام محمد بن هارون به دفع او فرستاد و به دروازه گرگان که رسیدند با هم رو به رو شدند و در همان معرکه به قتل رسید البته بدین ترتیب که در میان کشتگان او را یافتند که رمقی در تن داشت آنگاه وی را برداشته و به سوی گرگان بردند و در همانجا از دنیا رفت. و محمد بن هارون بر جنازه اش نماز خواند و او را به خاک سپرد و پسرش زید بن محمد در آن واقعه اسیر شد. این جریان در ماه رمضان 289 اتفاق افتاد، و فرزندش زید را به خراسان فرستادند و هم اکنون نیز در خراسان اقامت دارد.

135

محمد بن عبدالله

ابن محمد بن قاسم بن حمزة بن حسن بن عبیدالله بن عباس بن علی بن ابیطالب
محمد بن عبدالله در وقتی که علی بن محمد در بصره حکومت داشت دستگیر شد و به زندان افکند و در زمان معتضد در زندان از دنیا رفت.