فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

133

محمد بن عبدالله

ابن جعفر بن محمد بن عبدالله بن ابراهیم بن محمد بن علی بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب.
چون نزد رافع برای جماعتی از فرزندان ابوطالب سعایت کردند و گفتند: اینان قصد مخالفت با تو را دارند، رافع این چهار تن را ماخوذ داشت. (460)

زمان معتضد

از جمله فرزندان ابوطالب که در زمان او به قتل رسیدند: