فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

محمد بن احمد بن عیسی

ابن زید بن علی بن حسین بن علی
و دو فرزندش:

126 و 127

احمد بن محمد و علی بن محمد

این سه را سعید حاجب دستگیر ساخته (و به سامرا) حمل کرد، و محمد و فرزندش احمد در زندان از دنیا رفتند، ولی علی بن محمد آزاد شد و تا به امروز که من این کتاب را تالیف کرده ام زنده است، و من روایاتی از او یادداشت کرده ام و کتاب های جد خود: احمد بن عیسی بن زید که در احکام است از محمد بن منصور مرادی روایت کرده است.