فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

124

موسی بن موسی

ابن محمد بن سلیمان بن داود بن حسن بن حسن بن علی
او نیز در زمان معتز در مصر دستگیر شد و به سامرا برده شد و در آنجا به زندان افتاد و در زمان معتمد در همان جا از دنیا رفت.

125