فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

122

اسماعیل بن عبدالله

ابن حسن بن عبدالله بن اسماعیل بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب
وی نیز در همان معرکه کشته شد.

123