فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

117

حمزة بن حسن

ابن محمد جعفر بن قاسم بن اسحاق بن عبدالله بن جعفر بن ابیطالب
وی را صلاب ترکی گردن زد و بدنش را مثله کرد، و او در جنگی که میان او و هوذان دیلمی اتفاق افتاده بود دستگیر شد.

118