فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

116

محمد بن احمد بن محمد

ابن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی بن عمر بن علی
مادرش ام نوفل، دختر جعفر بن حسین بن علی بن عمر بن علی بن الحسین است. و او را عبدالعزیز بن ابی دلف در آبه که قریه ای است میان قم و ساوه گردن زد.

117