فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

115

علی بن ابراهیم

ابن حسن بن علی بن عبیدالله بن علی بن حسین
علی بن ابراهیم را در سامرا بر دروازه جعفر بن معتمد کشته یافتند، و قاتلش معلوم نشد.

116