فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

114

عبیدالله بن علی

ابن عیسی بن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن حسین
عبدالله در جنگی که در طواحین میان احمد بن موفق و خمارویه، و فرزند احمد بن طولون، اتفاق افتاد به قتل رسید.

115