فهرست کتاب


ترجمه مقاتل الطالبیین

ابوالفرج اصفهانی سید هاشم رسولی محلاتی

احمد بن محمد بن جعفر

ابن حسن بن علی بن عمر بن علی بن حسین بن علی
وی را محمد بن میکال با پدرش محمد بن جعفر به سوی نیشابور حرکت داد، و پدرش قبل از وی از جهان رفت و ما پیش از این داستانش را نقل کردیم (459)، و احمد فرزندش در زمان معتمد از دنیا رفت.

114

عبیدالله بن علی

ابن عیسی بن یحیی بن حسین بن زید بن علی بن حسین
عبدالله در جنگی که در طواحین میان احمد بن موفق و خمارویه، و فرزند احمد بن طولون، اتفاق افتاد به قتل رسید.